Polityka Prywatności Danych

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Becker Mining Systems AG przywiązuje dużą wagę do ochrony danych. Ze stron internetowych Becker Mining Systems AG można korzystać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak dana osoba chce skorzystać ze specjalnych usług oferowanych przez naszą firmę za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zasadniczo uzyskamy zgodę zainteresowanej osoby.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu danej osoby, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych obowiązującymi w Becker Mining Systems AG. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto niniejsze oświadczenie o ochronie danych poinformuje osoby, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach.

Jako administrator danych, Becker Mining Systems AG wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może zasadniczo podlegać lukom w zabezpieczeniach, w związku z czym nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazywać nam dane osobowe za pomocą alternatywnych środków, takich jak telefon.
 

Inspektor ochrony danych

privacy@becker-mining.com

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

 

Promowanie ustawy o dostępie do informacji

INFORMACJA O ZGODNOŚCI ZGODNIE Z SEKCJĄ 83(3)(d) USTAWY O PROMOCJI DOSTĘPU DO INFORMACJI 2 Z 2000 r.

 FORMULARZ PAIA - WNIOSEK O DOSTĘP DO DANYCH

 FORMULARZ PAIA - WYNIK WNIOSKU I NALEŻNE OPŁATY

Datenschutzerklärung

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die Becker Mining Systems AG. Eine Nutzung der Internetseiten der Becker Mining Systems AG ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und in Übereinstimmung mit den für die Becker Mining Systems AG geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.

Die Becker Mining Systems AG hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.